Stand van Zaken uitvoering Plan van Aanpak Vlietzone op de agenda van de gemeenteraad Leeuwarden

– 31 maart 2021

Een jaar na het starten van het Plan van Aanpak voor de Vlietzone door de gemeente werd er op 31 maart met de raadsleden gesproken over de voortgang, resultaten en nog te nemen acties. Aan de hand van drie presentaties is een beeld gegeven van de voortgang en kon er daarna vragen worden gesteld.

Verhuurdersvergunning

De bijeenkomst werd gestart met de opmerking dat het onderdeel Verhuurdersvergunning niet besproken zou worden, mede omdat er op de valreep nieuwe informatie bekend was, welke tot een politieke discussie zou leiden. Hier wil men wel over in gesprek, maar op een later moment. Dit verdiend meer aandacht dan nu, in de korte tijd die er was, te geven, zo werd gesteld.

Maar omdat één van de drie presentaties wel geheel over het onderzoek naar de methodiek van Schiedam en Groningen ging, is het kort wel aan bod gekomen. Conclusie vanuit het ambtenarenapparaat is dat zij vinden dat de gemeente daar geen voorbeeld aan zou moeten nemen.

Het tegenbericht is dat de methodiek van Rotterdam onderzocht zou moeten worden, omdat dit, volgens o.a. stichting Vlietvaardig, wel degelijk goede resultaten geeft. Hier is verder niet op ingegaan, maar wel ter kennisgeving aangenomen. Wel geeft de gemeente nog aan dat zij meer de oplossing zien voor de verhuurders problematiek in het aanpassen van de omgevingswet en het bestemmingsplan.

Plan van Aanpak

De programmamanager van het plan van aanpak presenteert de voortgang en vertelt dat het plan bestaat uit zowel structurele als concrete maatregelen:

De structurele maatregelen zijn voor de lange termijn wat meer tijd kost. De focus ligt hierbij op de juridische oplossingen, zoals de aanpassing wetgeving en het bestemmingsplan.

De concrete maatregelen zijn op de korte termijn gericht en direct zichtbaar. Zo worden genoemd:

  • de grote schoonmaak-dag met gemeente, wijkpanel en vlietvaardig. Omrin meldde dat er nog nooit zoveel afval is opgehaald dan op een andere himmeldei.
  • Direct na de start met de Plan van Aanpak is een wijkinspecteur in dienst getreden. Samen met een juridische handhaver vormen zij het interventieteam. Handhavers zouden 2 a 3 keer in de week acht uur per dag in de wijk aanwezig zijn en letten op afval, overlast etc.

Een aantal cijfers:

  • 27 meldingen (aanschrijvingen/verzoeken tot handhavingen)

Bekeuringen:

  • 438 voor hard rijden
  • 10 voor afval en veiligheid
  • 8 alcohol en drugs
  • 2 instap – op heling gericht

Op stoom
De gemeente geeft zelf aan dat ze op stoom zijn. Vanuit wijkpanel en Vlietvaardig is de beleving minder positief. Er is nog steeds veel afval en overlast. Er vestigen zich nog steeds nieuwe zorginstellingen in de wijk en er wordt nog steeds veel overlast ervaren vanuit de zorginstellingen.

De gemeente geeft aan dat communicatie lastig is geweest het afgelopen jaar en dat er ondanks de goede resultaten ook duidelijk nog een verbeterslag nodig is.

Zorginstellingen

Er is veel gewerkt met en door zorgaanbieders. Wel is de afgelopen periode weer meer overlast gemeld. De gemeente geeft aan de teugels weer aan te trekken.

Er zijn twee toezeggingen gedaan binnen het Plan van Aanpak:

  1. Een visie voor de wijk: waar gaan we naar toe? Wijkpanel en Vlietvaardig zijn in de gelegenheid gesteld om een bureau in te schakelen en tot een visie voor de wijk te komen.
  2. Nulmeting: de metingen van 2016 – 2019 zijn opgenomen. In mei dit jaar wordt er weer gerapporteerd en kunnen trends worden geanalyseerd.

Bewoners visie Vlietzone

Jeroen Leemans, stedenbouwkundige en werkzaam in opdracht van het Wijkpanel en stichting Vlietvaardig geeft een toelichting op het proces om te komen tot een bewoners visie. Hij geeft hierbij aan dat er zowel aan een lange termijn visie wordt gewerkt als een korte termijn visie.

Samen met bewoners is besproken wat het DNA van de Vlietzone is, wat er beter kan en wat de wensen zijn. Dit is gedaan o.a. door verschillende snelkookpan-sessies in één week te organiseren waarin heel gericht en concreet gesproken is over verschillende scenario’s.

Voor ondernemers is een aparte enquete opgesteld en zij worden nog apart benaderd. Er zijn verschillende acties uitgevoerd om de bewoners te betrekken in het vormen van de visie, zoals bijvoorbeeld het rondbrengen van flyers met Valentijnsdag waarop men werd uitgenodigd de wijk extra aandacht te geven.

Betrokkenheid

In deze periode waarin we elkaar niet live kunnen ontmoeten wordt er gebruik gemaakt van Miro. Een digitaal online whiteboard waarop je met vele mensen tegelijk samen kunt werken. Jeroen vertelt dat dit hem persoonlijk erg enthousiast heeft gemaakt, vooral omdat het bord ook na de bijeenkomsten nog intensief werd gebruikt en er tot op de dag van vandaag nog steeds bewoners zijn die hun visie en ideeën kenbaar maken via dit bord.  

Het proces zit nu in de afrondingsfase om te komen tot een visie van de bewoners voor de Vlietzone. Onderdeel daarvan is het instellen van een buurtregisseur. Jeroen geeft daarbij ook nog het dringende advies aan de gemeente om het instrumentarium van de ambtelijke dienst te vernieuwen, zoals het bestemmingsplan.

Na deze presentaties was er ruimte voor de verschillende fracties om vragen te stellen. Velen vroegen naar de concrete resultaten en wat er nu op korte termijn nodig is om voortgang te boeken in de wijk. Anderen vroegen naar de nu meest ervaren overlast. Opmerkelijk was dat de aanwezige gemeente-ambtenaren deze vragen niet concreet konden beantwoorden maar bleven hangen in algemeenheden.

“Tot op de dag van vandaag zijn bewoners met ‘geeltjes’ in de weer in de digitale omgeving om hun visie en ideeën te delen met de wijk. Een mooi voorbeeld van betrokkenheid over de leefbaarheid van onze wijk.”

Tot slot

Op een nader te bepalen moment wordt er gesproken over de Verhuurdersvergunning en daar zijn wij als Vlietvaardig natuurlijk weer bij. Wij zijn zeker te spreken over de inspanningen van een ieder, maar we blijven ons actief inzetten om de overlast in de Vlietzone in te dammen. Er is nog veel aan de hand in de wijk en daar maken wij ons hard voor.

Bekijk de uitzending via onderstaande link

Leave a Reply