Animatie Manifest Vlietzone >

Manifest Vlietzone >

Manifest Vlietzone Leeuwarden

De Vlietzone gaat een mooie toekomst tegemoet, tenminste als het aan de bewoners ligt. Een wijk waar ruimte is om talent te ontwikkelen, sociale contacten ontstaan en waar we onze kinderen willen groot brengen. Een leefomgeving waar wonen fijn is maar ook waar de grote uitdagingen van de huidige leefomstandigheden een plek krijgen.

Waterberging, hittestress en energietransitie vinden een basis in de Vlietzone en gaan hand in hand met de ambitie van de Vlietzone. Dit alles wordt omschreven in Het Manifest Vlietzone, een lange termijn en ambitieus plan, door en voor bewoners.

PDF Manifest Vlietzone

Leefbaarheid en Veiligheid

Leeuwarden Oud-Oost is een van de zestien gebieden in Nederland die zijn opgenomen in het overheidsprogramma ‘Leefbaarheid en Veiligheid’. In dit kader is de Stichting Vlietvaardig door de gemeente Leeuwarden gevraagd een aanpak op te stellen voor de Vlietzone. Dit doen zij in samenwerking met wijkpanel Vlietzone, bewoners, instellingen en ondernemers.

Toen en nu

Na het ontstaan van Het Vliet in 1592 was het Vliet als waterverbinding lange tijd de economische motor van de wijk. Veel mooie panden stammen uit deze tijd. Door de komst van het vrachtverkeer over de weg ging dit verloren en vormde de demping van het Vliet in 1970 de nekslag, zowel voor de economie als voor de sociale structuur.

Het historische verloop heeft er toe geleid dat, geleidelijk aan, Het Vliet een soort afvoerputje voor de stad is geworden. Wat niet binnen de stadsmuren, en later ook niet in de ‘betere’ wijken kon worden gerealiseerd, kon wel op het Vliet.

Het afvoerputje in combinatie met weinig handhaving leidde tot de verpaupering die wij nu zien, welke ten koste gaat van de kwaliteiten die de wijk wel heeft. Zo kennen we onder andere een verstoorde woonbalans en bevolkingsopbouw in de wijk, maar ook problematiek zoals een overdaad aan zorginstellingen, drugsproblematiek, overlast en vervuiling.

Sociale urgentie

De bewoners van de Vlietzone laten zich kenschetsen als een diverse populatie met verschillende kenmerken. We zien veel alleenstaanden met een sterke zorgbehoefte, alleenstaande moeders met kinderen, mensen met verschillende etnische achtergronden en studenten. De groep studenten vertekent het opleidingsniveau, dat in werkelijkheid in feite lager ligt.

De binding met buurt, wijk en andere bewoners blijft een aandachtspunt. Meedoen in de buurt/wijk is voor veel bewoners geen vanzelfsprekende zaak. Bewoners moeten met nieuwe sociale projecten verleid worden om actief te worden in de eigen omgeving.

Daarnaast is de binding laag vanwege het tijdelijke karakter van de bewoners, veel studenten en zorgcliënten die slechts tijdelijk verblijven in de wijk.

De problematiek is bekend, de oplossing niet zo.

Na maanden van overleg met bewoners, instellingen en ondernemers is daar nu het Manifest Vlietzone. Een ambitieus plan, maar ook zeker realiseerbaar. Een aantal oplossingen voor een positieve ontwikkeling van de wijk zijn terug te brengen naar groenvoorzieningen, sociale verbinding en het heft weer in handen nemen. Daar helpt een wijkregisseur bij.

Ontmoet: de wijkregisseur

De wijkregisseur, in de vorm van bijvoorbeeld een stichting of vereniging, is de verbinder en gaat versnippering in de wijk tegen. Deze wijkregisseur is een bruggenbouwer met passie voor de ontwikkeling van de Vlietzone en zorgt voor verbinding tussen:

– zorginstellingen
– ondernemers
– bewoners
– woningcoöperaties en huisjemelkers
– waterschap en gemeente
– maatschappelijk betrokken organisaties

Grip op vastgoed

De wijkregisseur is betrokken bij veranderingen en heeft inspraak bij (beleids)beslissingen.

Als verbinder is de wijkregisseur tevens de koploper en wordt ondersteund door een vastgoed initiatief gebaseerd op visie & ambitie.

Een aanpak zou kunnen zijn dat wij, de bewoners van de Vlietzone, de grip terug nemen op vastgoed door intrede te nemen in de huizenmarkt; dat wil zeggen, we kopen, renoveren en verkopen panden in onze wijk.

Met oog voor een groen netwerk in de wijk

Er is relatief weinig groen in de wijk en uitbreiding is wenselijk, maar dat wat er is brengen we naar een hoger niveau en verbinden we met elkaar. Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en biodiverse leefomgeving.

Een leefomgeving waar ruimte is voor sport, spel en ontmoeten. We kunnen vandaag zelf ook al beginnen met meer groen in de wijk: Steenbreek ’tegel eruit, plant erin’ en heb je een hek of schutting? Plant een heg en maak samen de wijk groener.

Water in het Het Vliet: dé commerciële en toeristische aanjager van Leeuwarden

De Vlietzone verbindt de Centrale met de binnenstad. Via een waterweg word je op milieuvriendelijke en unieke wijze vervoert tussen de Centrale en de binnenstad. Daarbij biedt het een snellere waterverbinding tussen de binnenstad en de buitenwijken van Leeuwarden. De binnenstad wordt hiermee op eenvoudige en ondernemersvriendelijke wijze autoluw gemaakt.

Daarnaast biedt deze groene water georiënteerde wijze van parkeren en shoppen een unieke kans om Leeuwarden toeristisch een enorme boost te geven.

De grootste, ondergrondse waterretentie van Friesland

Op dit moment staat de stad voor een grote opgave. Energietransitie, waterberging, hittestress, vergroening, zomaar een greep uit hedendaagse vraagstukken. Door het water terug te brengen in het Vliet draagt het op innovatieve wijze bij aan de wateropgave van de stad Leeuwarden.

Niet alleen herstel je daarmee de levensader van de Vlietzone, ook komt er ruimte voor een waterberging. Deze waterberging kan vervolgens weer dienen als warmte- en koudebuffer (Aquathermie). Gebruik de warmte uit dat warmtesysteem om de woningen te verwarmen en te koelen.

Vanuit Europa zijn er diverse subsidies beschikbaar voor dergelijke problematiek. Wij achten deze plannen dan ook kansrijk en zetten dan ook in op een haalbaarheidsstudie om deze plannen nader door te rekenen.

Het Vliet als culturele en verbindende hart van Leeuwarden

De Vlietzone telt drie grote theaters, het Tryater, het Tromptheater en het Koepelkerktheater. Daarnaast biedt de wijk onderdak aan een automuseum met een unieke collectie klassieke auto’s waaronder een van de eerste elektrische auto’s en een auto die is gebruikt in een James Bond film. Tel hierbij het grote aantal kleine multiculturele ondernemers die het Vliet rijk is en het vergt dan bijzonder weinig fantasie om te bedenken welke verbindende kansen het terugbrengen van het water brengt.

Het water kan hier de culturen verbinden, cultuur tot bloei brengen en de sociale cohesie terugbrengen in de wijk.

Een mooie toekomst tegemoet

De Vlietzone wordt weer een wijk waar ruimte is voor talentontwikkeling, sociale verbinding en woongenot.

Een toekomst met meer reguliere bewoning, meer groen, met manieren om eigen energie op te wekken, met oplossingen voor de toenemende waterproblematiek, het tegengaan van hittestress en met volop mogelijkheden voor de bewoners om elkaar te ontmoeten.

Wethouder Hein de Haan neemt Manifest in ontvangst

Op vrijdag 4 juni is het Manifest overhandigd aan wethouder Hein de Haan en de raad is uitgenodigd voor een presentatie van het manifest.

Social Media

Lees het hele manifest of kijk op ons YouTube kanaal. Daar kun je ook een korte animatie bekijken over de ambitieuze plannen. Via de sociale media en de website houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.