Over stichting Vlietvaardig

een initiatiefgroep, ontstaan uit betrokken bewoners van de Vlietzone.

Wat is Vlietvaardig?

Stichting Vlietvaardig streeft naar duurzame wijkontwikkeling. Stichting Vlietvaardig overlegt en is intermediair tussen gemeente, zorgaanbieders, verhuurders, politie, wijkpanel en de ondernemersvereniging. Ook gaan we overlast tegen door bijvoorbeeld bezwaar aan te tekenen tegen diverse vergunningsaanvragen.

Centraal staat het woon- en leef en werk klimaat in de wijk. Stichting Vlietvaardig wil de bewoonbaarheid en het woonplezier in de wijk verhogen door overlast te minimaliseren. We hebben het dan over (structurele) geluidsoverlast door studenten en bewoners van zorginstellingen en de verpaupering door kamerverhuur en huisjes melkers die hun vastgoed slecht onderhouden.

Om deze doelstellingen te bereiken streeft zij naar:
– versterking van de sociale samenhang in de wijk en
– een duurzame en constructieve samenwerking met alle in de wijk actieve organisaties en partners buiten de wijk die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een langdurige verantwoorde opbouw van de wijk Vlietzone.

Wijkpanel Vlietzone
Stichting Vlietvaardig heeft specifieke kennis en is een aanvulling op het wijkpanel. We vervangen het wijkpanel niet, vullen het juist aan op deze specifieke problematiek.

Meldpunt
Stichting Vlietvaardig meld geen overlast bij instanties. Wij willen juist alle meldingen inventariseren die er zijn om zo te achterhalen welke specifieke problemen er zijn. Daarnaast willen we op deze wijze de toetsen of de meldingen die bij de gemeente bekend zijn overeenkomen met ons beeld van de overlast in de wijk.

Meld overlast, ook anoniem, zodat we dossier kunnen bouwen en samen een vuist kunnen maken.

De geschiedenis van Vlietvaardig

Rond 2001 constateerden meerdere bewoners achteruitgang in de wijk. Het toenmalig algemene beleid van de gemeente bestond vooral uit wijkvernieuwing. Een groepje bewoners namen het initiatief tot de oprichting van Vlietvaardig. Zij kozen voor duurzame ontwikkeling van de wijk in plaats van een jarenlang proces van achteruitgang en verloedering waarna dan sloop en nieuwbouw zou volgen.

Er waren veel goede en mooie elementen in de wijk, die zij graag wilden behouden. Na een startsubsidie van het NIDO (daarvoor werd de oprichting van de Stichting Vlietvaardig in 2002 nodig) werd een samenhangende visie ontwikkeld in overleg met stadsarchitecten. Uiteindelijk ontstond vanuit een vruchtbare samenwerking met het wijkpanel, de gemeente, de woningcorporaties, de wijkagent en andere direct betrokkenen het project Samenvlieten.

Zowel sociale projecten (participatie en communicatie) als fysieke projecten als renovatie, herstrating, speel- en groenvoorzieningen werden uitgevoerd.

Sindsdien heeft Vlietvaardig allerlei (soms kleinschalige) initiatieven uit de wijk ondersteund, waaronder vergroening van de wijk en het Vijverparkfestival.

Vlietvaardig in de nabije toekomst

Anno 2019 blijkt dat in een snel tempo de druk op de wijk toeneemt. Hoewel in de wijk officieel geen uitbreiding van kamerbewoning meer mogelijk is blijk deze door allerlei constructies omzeild te worden.

Hierdoor ontstaat een scheve bevolkingsopbouw en is vooral die groep oververtegenwoordigd die geen binding met de wijk ervaart.

Daarnaast heeft zich in de wijk een onevenredig aantal residentiële jeugdzorg voorzieningen gevestigd, waardoor buitensporig veel overlast ontstaat. Vlietvaardig is momenteel bezig hier politieke aandacht voor te krijgen en draagt zelf actief bij aan processen die tot aanpak van deze, en verwante problematiek moeten leiden.

Binnen Vlietvaardig zijn twee werkgroepen actief:

  • De initiatiefgroep die jaarlijks het Vijverparkfestival organiseert.
  • De groep die direct opkomt voor de bewonersbelangen in de Vlietzone.

Dossier Zorginstellingen

Er zijn veel zorginstellingen in de Vlietzone. En dat is een van de oorzaken van de problemen in deze buurt. Lees er meer over.

Vijverparkfestival

Het Vijverparkfestival is een één-daags festival, dat georganiseerd wordt door en voor de bewoners van de Vlietzone en omliggende wijken in Leeuwarden e.o.

Meldpunt St. Vlietvaardig

Meld het overlast zodat we samen een vuist kunnen maken.

Stichting Vlietvaardig zet zich in om van de VlietZone weer een leefbare wijk te maken.

Handhaving van regels en wetten zodat overlast wordt tegen gegaan. Lees hier over de meest opmerkelijke dossiers waar st. Vlietvaardig zich voor inzet. Maar we doen natuurlijk meer. Daar hebben we jullie bij nodig. Meld overlast zodat het totale dossier uitbreid. Samen zorgen we voor een fijne en leefbare woonomgeving.

Stichting Vlietvaardig

info@vlietvaardig.nl

Meldpunt

Wat kun jij doen?

Wij blijven ons als stichting Vlietvaardig actief inzetten en het gesprek aangaan. Samen met bewoners en betrokken instellingen zoeken we naar duurzame oplossingen om de Vlietzone weer een mooie wijk te maken waar de leefbaarheid goed is en we met plezier samen kunnen leven. Daar hebben we iedereen bij nodig. Belangrijk is daarbij ook dat we weten wat er speelt in de wijk. Daarom is het van belang dat iedereen ons meldt welke overlast wordt ervaren. Dan kunnen wij een dossier bouwen en daarmee de gesprekken die wij voeren beter onderbouwen.

Anoniem
Melden kan geheel anoniem. Wij handelen niet op specifieke overlast meldingen maar gebruiken het enkel en alleen om dossier te bouwen zodat we het gesprek aan kunnen gaan met de verschillende partijen. Dus laat ons weten waar u tegen aan loopt. Help ons de wijk weer leefbaar te maken.

Meldpunt Vlietvaardig